Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

 

Algemeen

De inhoud van de website(s) van Grootjans Advocaten is eigendom van en worden beheerd door Grootjans Advocaten. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) wordt behandeld.

 

1. Contactgegevens

Grootjans Advocaten B.V. (Grootjans Advocaten) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 38, 7001 GL te Doetinchem. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0314 -34 24 40, per e-mail via info@grootjansadvocaten.nl.

 

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Wij onderscheiden 2 categorieën; (1) persoonsgegevens die u actief aan ons geeft en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan Grootjans Advocaten worden doorgegeven.
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Grootjans Advocaten persoonsgegevens verwerkt, maar niet voor personen die bij Grootjans Advocaten werkzaam zijn (zoals; partners, werknemers, student-stagiaires en sollicitanten). De Privacy Statement is van toepassing op:

  • Cliënten van Grootjans Advocaten
  • Potentiële cliënten met wie Grootjans Advocaten contact heeft gelegd of willen leggen
  • Bezoekers van de website van Grootjans Advocaten
  • Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Grootjans Advocaten
  • Alle andere personen die met Grootjans Advocaten contact opnemen of van wie Grootjans Advocaten persoonsgegevens verwerkt.

 

In categorie (1) vallen persoonsgegevens zoals; de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons hebt gegeven (bijvoorbeeld tijdens een registratieprocedure of tijdens het contact met een advocaat of mediator). In categorie (2) vallen gegevens die zijn verkregen bij uw bezoek aan de website van Grootjans Advocaten, want dan worden automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers verstrekt. Denk aan het IP-adres dat u gebruikt, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (soms) de laatste internetpagina die u hebt bezocht.

 

3. Doeleinden verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

• Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten of mediators. 
Geeft u een zaak in behandeling aan een advocaat of mediator, dan wordt in ieder geval om uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen nodig zijn voor het behandelen van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Ook worden die gegevens gebruikt voor het verzenden van declaraties voor verleende diensten.
 

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is een advocaat verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Onder andere een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

• Het onderhouden van contact met u. 
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

• Het verbeteren van de product- en dienstinformatie van ons en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
Wij vinden het belangrijk u te benaderen met relevante informatie. Hiervoor combineren en analyseren wij de persoonsgegevens die bij ons beschikbaar zijn. Vervolgens bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Als wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, dan vragen wij u vooraf om uw toestemming.


De volgende gegevens analyseren wij:
Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Grootjans Advocaten en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Grootjans Advocaten en u.
Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Grootjans Advocaten verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Zie ook ons cookie statement.

• Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken. 
Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door een vragenlijst die u tijdens een gesprek, per e-mail of per post ontvangt. Deelname hieraan is vrijwillig. Vóór elk cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u meer informatie over de werkwijze en de manier waarop Grootjans Advocaten met de ontvangen informatie omgaat.

• Het verbeteren en beveiligen van onze website www.grootjansadvocaten.com

• Het maken van gebruikersstatistieken. 
De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder anders; de bezoekersaantallen, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het gaat om generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.


• Sollicitaties. 

Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen vragen wij om uw persoonsgegevens of u geeft deze zelf al aan dit kantoor. De gegevens die u met ons deelt via post of e-mail bewaren wij tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Willen wij erna in de toekomst contact opnemen met u voor een vacature, dan vragen wij om uw toestemming om uw persoonsgegevens langer docht maximaal 1 jaar om te mogen slaan.

 

4. Rechtsgrond van verwerking

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de AVG. Persoonsgegevens verwerken wij op basis van één van de volgende rechtsgronden: 
• Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst 
• Wettelijke verplichting 

• Toestemming 
• In verband met een gerechtvaardigd belang 
 

Grootjans Advocaten baseert zich op de volgende rechtsgronden:

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
- Geeft u ons opdracht tot het verlenen van juridische diensten, dan verwerken wij persoonsgegevens als dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 

Wettelijke verplichting
- De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht onder andere advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Onder andere een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). 

Toestemming
- Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

 

Gerechtvaardigd belang
- Ook mogen wij persoonsgegevens verwerken als we een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Bijvoorbeeld, wij gebruiken uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij die gegevens hebben verzameld en vastgelegd. Is sprake van een wettelijke bewaarplicht en/of bewaartermijn op grond van beroepsregels of gedragsregels, dan hanteren wij die termijn.

 

6. Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen om o.a. misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

7. Verwerkers 
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Met die verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. 
Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software oplossingen geven of hostingdiensten leveren. Verder is er een ICT-dienstverleners die ons ondersteunt bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

8. Persoonsgegevens delen met derden 
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij het behandelen van uw dossier. Verder zijn er wettelijke verplichtingen die bepalen dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. 
Dat is onder andere in de volgende gevallen:
Bij het behandelen van een dossier kan het nodig zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een toevoeging, het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst of bij een overeenkomst waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Verplicht een rechtelijke uitspraak ons tot het geven van persoonsgegevens aan derden, dan moeten wij daaraan voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 

Vragen? 
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen over zijn/haar persoonsgegevens. U hebt het recht tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Ook kunt u een gegeven toestemming intrekken, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Aan de hand van uw verzoek beoordelen wij of daaraan tegemoet kan worden gekomen. Soms kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Bijvoorbeeld als de verwerking van bepaalde persoonsgegevens is vereist om aan de juridische en wettelijke verplichtingen en beroepseisen te voldoen. Uitzondering hierop de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Geven wij aan uw verzoek geen gehoord, dan geven wij een gemotiveerde reactie. Voor al deze vragen kunt u contact opnemen via 0314-34 24 40 of info@grootjansadvocaten.nl

 

Klachten? 
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via post (Grootjans Advocaten, t.a.v. de directie, Postbus 586, 7000 AN Doetinchem), e-mail (info@grootjansadvocaten.nl)of telefonisch (0314-34 24 40). Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Lukt dat toch niet, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Veranderingen 
Ontwikkelingen gaan snel. Daardoor kan er iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we die gegevens gebruiken. Regels veranderen ook. In dat geval passen we dit Privacy Statement aan. Controleer dus regelmatig het Privacy Statement, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen wijzen wij u ook hierop via onze website.

 

 

versie: 1.0 – 25 mei 2018

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL Doetinchem
Correspondentieadres:
Postbus 586
7000 AN Doetinchem
Telefoon: 0314 – 34 24 40
Telefax: 0314 – 34 40 21
info@grootjansadvocaten.nl

Inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur iedere werkdag van 16.30 -17.30 uur en op dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur ...ons aanbod »